Blogger Widgets

യുദ്ധാരംഭം

അനൂപ്‌ കെ ആര്‍
അസാധാരണമാം വിധം അന്ന്
ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗസാധ്യതകളെകുറിച്ച്
കൂടുതൽ ധാരണയില്ലാതിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ
അവയെകുറിച്ച് കൂടുതൽ മൂല്യബോധത്തോടെ
ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി

നിരുപദ്രവകാരികളായ എല്ലാ ആയുധങ്ങളുടെയും
(അങ്ങനെ ആയുധങ്ങളായി രൂപം മാറാനിടയുള്ള)
പ്രതിനിധികളെ
യോഗസ്ഥലത്തേക്ക്  ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി

നിസ്സാരതകൾക്കാണ്,നിസ്സംഗതകൾക്കും
നിരാശകൾക്കുമാണ് ഇവയോടെല്ലാം 
അടുത്തബന്ധം എന്നതിനാൽ അവയെയും
യോഗസ്ഥലത്തേക്ക്  ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി

പ്രയോഗവത്കരണം നിസ്സംശയമായ
ഒരൊത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നതിനാൽ
പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും
തത്വവിചാരങ്ങളെയും കാവൽ നിർത്തുകയുമുണ്ടായി

അതുവരെ ലളിതജീവിതം നയിച്ചുപോന്ന
അടക്കാകത്തി
വിദഗ്ധമായി മനുഷ്യരുടെ വൃഷണങ്ങൾ മാത്രം മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനു
അതിന്റെ സ്വയമുള്ള കഴിവിനെതിരിച്ചറിഞ്ഞത്
ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നതിനാൽ
യോഗം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
വലിയ പ്രസക്തി അർഹിക്കുന്നുണ്ട്

ചെറിയ നിമിഷങ്ങളുടെ പുറത്തിരുന്ന്
ചെറുജീവികളുടെ സംഘങ്ങളാണ് യോഗം നിയന്ത്രിച്ചത്
(അപാരമായ ഒരു ഗൂഡാലോചനയെ കുറിച്ച് നമ്മുക്ക്
ഇതുവരെ ഒരറിവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നോർക്കുക)

ആയുധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതല്ല
അവയുടെ പ്രയോഗസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്
യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധ്യക്ഷദൈവം വിരസമായ
മൂന്നുതവണയും ആവർത്തിച്ചു.

ഭീമാകാരമായ ശാരീരിക ദൗർബല്യം എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങളെയും പോലെ
ഞങ്ങളേയും ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്ന്
സ്ഥൂലമായചിലവയുടെ ന്യായവാദങ്ങൾ
യോഗം ഒരേതൊണ്ടയോടെ തുപ്പികളഞ്ഞു.

സേഫ്റ്റിപിന്നിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം ചുവടെ;
"ബഹു;ദൈവം സർ,
ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടാവശ്യങ്ങളുണ്ട്
രൂപപരമായ അഭംഗി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമല്ല
ഞങ്ങൾക്ക് നാവുകളുടെ ഉപയോഗവും,കഴിവും തിരിച്ചുതരണം
എവിടെ കുത്തിവെക്കുന്നുവോ
അവിടെനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകണം
സ്ത്രീകളുടെ സാരികുത്തിൽ നിന്നോ
കുട്ടികളുടെ കീറിയ ഉടുപ്പുകളുടെ
നെഞ്ചിൽ നിന്നോ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ
സംസാരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്"

വിവിധലോകവാസികളായ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
താമസംവിനാ നടപ്പാക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു

യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേ
ചിലർ ആശയങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും
യോഗം അലങ്കോലപെടുത്താനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി

വര: ഷാരോണ്‍ റാണി
ഉടൻ യോഗം അവസാനിക്കുകയും
ഇനിയുള്ള24മണിക്കൂർ
ഇത്തരം സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിക്കാനും
അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.


24മണിക്കൂർ ആരംഭിച്ചു
ഭൂമി,
ഉപകാരികളായ ആയുധങ്ങൾ
മെല്ലെ എഴുനേൽക്കാൻ തുടങ്ങി
അവയോടൊപ്പം
അനുനിമിഷം
ലോകത്തിലെ എല്ലാ എല്ലാ സൂക്ഷ്മ
ജീവികളും,ഉപകരണങ്ങളും

നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിധം 
ഒരൊറ്റ ദൃശ്യത്തോടെ ഈ കവിത അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ,
home | illustration : sharon rani | about